30 agosto 2008

Pai Nosso..

" Pai Nosso em Aramaico"

Abwun d’bwashmaya
Nethqadash shmakh
Teytey malkuthakh
Nehwey tzevyanach
aykanna d’bwashmaya aph b’arha.
Hawvlan lachma d’sunqanan
yaomanaWashboqlan
khaubayan
[wakhtahayan]
aykana daph khnan
shbwoqan l’khayyabayn
Wela tahlan l’nesyuna
Ela patzan min bisha
Metol dilakhie malkutha
wahayla wateshbukhtal’
ahlam almin.


Ameyn


................

Nenhum comentário: